Informacje o firmie INTER-BIS z Krakowa

budynek wśród drzew

Firma INTER-BIS Biuro Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. powstała w 2006r. Profil działania przedsiębiorstwa to szeroko pojęty konsulting środowiskowy, choć nie wyłącznie, związany z realizacją inwestycji. Swoimi działaniami nie ograniczamy się do rynku lokalnego, prowadzimy wsparcie różnorodnych przedsięwzięć na terenie całego kraju.

Posiadamy duże doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przedprojektowych dla inwestycji, a w szczególności raporty oddziaływania na środowisko, studia wykonalności, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, programy funkcjonalno-użytkowe itp.W ramach konsultingu współpracujemy także z samorządami w zakresie doradztwa w opracowaniu różnorodnych dokumentów strategicznych związanych z gospodarką odpadami. Ponadto w swoim zakresie opracowujemy dokumenty dotyczące gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. W związku z wykorzystaniem środków unijnych, powstał w Polsce silny ruch na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego jako ważnego elementu w procesie decyzyjnym władz lokalnych związany w szczególności z problematyką rozbudowy elementów systemów gospodarki odpadami. Niemal od początku swojej działalności INTER-BIS zrealizował kilka programów konsultacji związanych z planowaną budową m.in. spalarni odpadów.

Posiadamy także doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji ze środków UE. W ramach prowadzonych działań bazujemy na własnym zespole, dzięki którego doświadczeniu, każde wyzwanie stające przed nasza firmą jest jedynie kolejnym szczeblem do pokonania. Współpracujemy także z wieloma specjalistami w różnych branżach oraz innymi podmiotami o wysokiej specjalizacji, dzięki czemu możemy świadczyć usługi bardzo kompleksowo i precyzyjnie dopasowane do potrzeb klienta.

 

 

Nasze referencje

Przedstawiamy Państwu nasze realizacje w zakresie konsultingu w procesach przed- inwestycyjnych. Wykonaliśmy szereg ocen i analiz dla wielu podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Przeprowadziliśmy wiele konsultacji społecznych i przygotowaliśmy dziesiątki raportów oddziaływania na środowisko różnego rodzaju inwestycji. Przedstawiony zestaw świadczy o naszej aktywności i jest jednocześnie niezaprzeczalnym dowodem naszych wysokich kompetencji.

 

Historia udziału naszej firmy w procesach przed- inwestycyjnych:

Dokumenty planistyczne

1

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego – 2005-2012r.

2005

Zarząd Województwa Małopolskiego

2

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010r. z uwzględnieniem perspektywy do 2014r.

2007

Zarząd Województwa Mazowieckiego

3

Projekt Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Wieliczka

2007

Gmina Miasto Wieliczka

4

Projekt Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Wieliczka

2007

Gmina Miasto Wieliczka

5

Ocena strategiczna wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Krakowa z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK).

2007

Krakowski Zarząd Komunalny

6

Ocena Strategiczna docelowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Szczecina wraz z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

2007-2008

Gmina Miasto Szczecin

7

Ocena Strategiczna wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BTOM) wraz z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)

2007-2008

Miasto Bydgoszcz

8

Koncepcja rozwiązań organizacyjnych i technicznych zmiany systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Chrzanów, Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna”

2009

Urząd Miejski
w Chrzanowie

9

Przygotowanie analizy wielokryterialnej dla technologii i lokalizacji dla systemu gospodarki odpadami dla Rejonu Tarnowa.

2011-2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

10

Opracowanie wkładu merytorycznego dla potrzeb aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w zakresie podziału na regiony i roli instalacji w układzie regionalnym

2012

Gmina Miasto Szczecin

11

Wielokryterialna analiza wyboru wariantu realizacji przedsięwzięcia wraz z analizą lokalizacyjną ITPOK w ramach projektu: „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”

2016

MPEC Tarnów

 

Raporty oddziaływania na środowisko

1

Wykonanie 17 szt. raportów oddziaływania na środowisko dla zadania pt. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin dorzecza rzek Rudawy, Rudna i Sanki- dorzecze Rudawy, aglomeracja Zabierzów.

2007-2008

Gmina Zabierzów

2

Wykonanie 10 szt. raportów oddziaływania na środowisko dla zadań z projektu pt. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku gmin dorzecza rzek Rudawy, Rudna i Sanki – dorzecze Rudawy.

2007-2008

Gmina Zabierzów

3

Informacja oraz Raport z OOŚ dla planowanego przedsięwzięciu: „Budowa parkingów dla stadionu piłkarskiego Wisła Kraków dla potrzeb EURO 2012-budowa dwóch parkingów dwupoziomowych podziemnych na 1066 miejsc łącznie, rozbudowa istniejącego parkingu naziemnego na 150 miejsc z przeznaczeniem dla VIP-ów wraz z przebudową drogi dojazdowej oraz budowa parkingu naziemnego dla wozów transmisyjnych na 40 miejsc, budowa zadaszeń wjazdów i wyjazdów, parkingów podziemnych, zabudowa kubaturowa: windy, klatki schodowe, wyrzutnie i czerpnie powietrza wraz z infrastrukturą techniczną, wjazdami i wyjazdami w Krakowie

Informacja o planowanym przedsięwzięciu oraz Raport OOŚ dla inwestycji :”Trybuna zachodnia z narożnikiem, a wschodnia z dwoma narożnikami”

2007-2008

Gmina Miejska Kraków

4

Przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla   Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w wskazanych lokalizacjach

  1. „Elektrociepłownia Pomorzany” przy ulicy Szczawiowej
  2. „Elektrociepłownia Portowa” przy ulicy Gdańskiej
  3. „Ostrów Grabowski”

2008-2010

Gmina Miasto Szczecin

5

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania odpadów, jako elementu Projektu pn: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.

2009-2010

Urząd Miasta Białystok

6

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa Instalacji do termicznego przekształcania frakcji zmieszanych odpadów komunalnych (ITPOK) jako elementu Projektu System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania.

2009

Urząd Miasta Poznań

7

Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z analizą wielokryterialną lokalizacji, konsultacjami społecznymi oraz uzyskaniem środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia w ramach opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z kompletną dokumentacją dla przedsięwzięcia pn. „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”

2009-2010

Gmina Miasto Koszalin

8

Przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko dla stacji przeładunkowych odpadów w Rymaniu, Sianowe, Wardyniu Górnym, Jeziorkach, Radiowie.

2009-2010

Gmina Miasto Koszalin

9

Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z analizą wielokryterialną lokalizacji, konsultacjami społecznymi oraz uzyskaniem środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) dla lokalizacji w:

  1. Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, dla wydajności 250 tyś Mg/rok
  2. Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, dla wydajności 500 tyś Mg/rok
  3. Dąbrowie Górniczej o wydajności 250 tyś Mg/rok

2009-2010

Górnośląski Związek Metropolitalny

10

Opracowanie wstępnej dokumentacji w celu rozpoczęcia zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej", wykonanie Raportów o oddziaływaniu na środowisko, analizy wielokryterialnej dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPOK) dla lokalizacji w Chrzanowie i Trzebini o wydajności 150 tyś Mg/rok

2010-2011

Międzygminny Związek

Chrzanowa, Libiąża, Trzebini

11

„Przygotowanie Raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie konsultacji społecznych zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Tarnowie dla Rejonu Tarnowa”

2011-2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

12

Przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko dla stacji przeładunkowych odpadów w Radiowie.

2012

MPO Warszawa

13

Przygotowanie Raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie konsultacji społecznych zgody na realizacje przedsięwzięcia dla oczyszczalni ścieków np. Konstancin – Jeziorna.

2012-2013

SAUR Konstancja
Sp. z o.o.

14

Opracowanie i pozytywna opinia Raportu o oddziaływaniu na środowisko Zakładu termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na etapie procedowania postepowania o decyzje pozwolenia na budowę oraz dwóch zamiennych pozwoleń na budowę

2013 - 2015

Generalny wykonawca inwestycji Mostostal Warszawa S.A.

15

Weryfikacja raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasowa pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka – Olsztyn”

2014

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

16

Pomoc merytoryczna i techniczna przy poprawie i redakcji końcowej Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka – Olsztyn, na odcinku obejmującym gminę Purda (od granicy z gminą Dźwierzuty w km 98+914) oraz gminę Barczewo (do granicy z miastem Olsztyn w km 120+085)”

2014-2015

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

17

Dostosowaniu treści raportu OOŚ pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Konstancin-Jeziorna” do planowanych zmian w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚR.6220.1.2012 z dnia 29.01.2013

2015

SAUR Konstancja
Sp. z o.o.

18

Opracowanie i pozytywna opinia Raportu o oddziaływaniu na środowisko Zakładu termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na etapie procedowania postepowania o decyzje zamiennego pozwolenia na budowę

2016 - 2017

TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia

19

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie

2016 - 2017

MPEC Tarnów

 

Konsultacje społeczne

1

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych potencjalnie możliwych wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Miasta Krakowa

2007

Krakowski Zarząd Komunalny

2

Opracowanie trzech raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w możliwych lokalizacjach:

a) Kompleks Utylizacji Odpadów – Bydgoszcz przy ul. Prądocińskiej

b) Bydgoski Park Przemysłowy (w Łęgowie zwany BPP)

c) Elektrociepłownia EC II przy ul. Energetycznej

W ramach zlecenia - Przeprowadzenie kampanii konsultacyjno-informacyjnej dotyczącej budowy ZTPOK, celem uzyskania akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań wraz z zakresem i harmonogramem ww. kampanii.

2008-2009

Międzygminny Kompleks

Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych
Sp. z o.o. Bydgoszcz

3

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych potencjalnie możliwych wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Miasta Szczecina

2008-2009

Gmina Miasto Szczecin

4

Realizacja i raport z konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

2009-2010

Urząd Miasta Poznań

5

Wykonanie programu i przeprowadzenie konsultacji społecznych z elementami PR w związku z planowaną inwestycja drogową pn.” Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska”

2010

Gmina Miasto Toruń – Miejski Zarząd Dróg
w Toruniu

6

Realizacja konsultacji społecznych dotyczące budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Trzebini

2010-2011

Międzygminny Związek

Chrzanowa, Libiąża, Trzebini

 

Dokumentacja związana z przygotowaniem inwestycji i realizacją

1

Wykonanie Studium Wykonalności w ramach opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z kompletną dokumentacją dla przedsięwzięcia pn. „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”

2009-2010

Gmina Miasto Koszalin

2

Studium Wykonalności dla projektu pn „System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”

2009-2010

Górnośląski Związek Metropolitalny

3

Wykonanie dokumentacji przetargowej dla projektu pn: „Przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia: budowy zbiorników na paliwa płynne na terenie wskazanym w załączniku nr 1 (numery działek oraz mapa terenu), oraz budowy rurociągu zrzutu solanki do morza lub zatoki Morza Bałtyckiego”

2009-2010

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń"

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

4

Pomoc Techniczna przy redakcji końcowej dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

2010-2011

Gmina Miasto Szczecin

5

Udział w opracowaniu Programu funkcjonalno-użytkowego dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

2010-2011

Gmina Miasto Szczecin

6

Kompleksowa aktualizacja Studium Wykonalności dla projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

2010-2011

Gmina Miasto Szczecin

7

Wykonanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ) dla projektu budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego:

Kontrakt nr 1 – Budowa ZTPOK

Kontrakt nr 2 – Wybór Inżyniera Projektu

Kontrakt nr 3 – Wybór Pomocy Technicznej dla JRP

Kontrakt nr 4 – Promocja i informacja

Kontrakt nr 5 – Edukacja Ekologiczna

2010-2011

Międzygminny Kompleks

Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych
Sp. z o.o. Bydgoszcz

8

Pomoc Techniczna i merytoryczna przy redakcji końcowej dokumentów niezbędnych do wniosku aplikacyjnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

2011-2012

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
w Szczecinie

9

Kompleksowa aktualizacja Studium Wykonalności na potrzeby wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

2011-2012

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
w Szczecinie

10

Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko dla rozbudowy Zakładu Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie.

2011-2012

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

11

Wykonanie 2 opracowań pn. „Studium Wykonalności przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9 w Warszawie” z uwzględnieniem różnych montaży finansowych, udział w spotkaniach z PwC Polska Sp. z o.o. dotyczących ekonomicznych i technicznych aspektów realizacji projektu.

2011-2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

w m. st. Warszawie
sp. z o.o.

12

Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Radiowo” w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

w m. st. Warszawie
sp. z o.o.

13

Wykonanie nowego „Studium Wykonalności przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9 w Warszawie”

2014-2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

w m. st. Warszawie
sp. z o.o.

14

Aktualizacja Studium Wykonalności przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabraniecka 2 w Warszawie” na potrzeby pozyskania dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

w m. st. Warszawie
sp. z o.o.

 

Dofinansowanie ze środków UE

1

Przygotowanie dokumentów do aplikacji o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt uzyskał dofinansowanie.

2008-2010

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Bydgoszcz

2

Opracowanie wniosku, uzgodnienia z organami władz państwowych oraz unijnych dla projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Projekt uzyskał dofinansowanie.

2011-2012

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
w Szczecinie

3

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9 w Warszawie”. Projekt uzyskał pożyczkę

2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

w m. st. Warszawie
sp. z o.o

4

Opracowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego projektu Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9 w Warszawie

2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

w m. st. Warszawie
sp. z o.o.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Szczecinie – etap realizacji

1

Przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z Planem Płatności

2012-2014

Generalny wykonawca inwestycji Mostostal Warszawa S.A.

2

Analiza zgodności zapisów Projektu Podstawowego z zapisami Decyzji Środowiskowej i wymaganiami SIWZ oraz PFU

2012-2016

Generalny wykonawca inwestycji Mostostal Warszawa S.A.

3

Przygotowanie 4 wniosków o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z Duńczycy do celów technologicznych oraz na zrzut ścieków technologicznych z sytemu oczyszczania spalin, wód deszczowych oraz po chłodniczych dla projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na etapie procedowania postepowania o decyzje pozwolenia na budowę wraz z udziałem w procedurze wydawania decyzji, uzgodnieniami z organami opiniującymi i wydającymi decyzje

2013

2016

2017

Generalny wykonawca inwestycji Mostostal Warszawa S.A.

TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia

4

Przygotowanie raportu OOŚ sprawdzającego wraz z obliczeniami, sprawdzającego wymogi Decyzji Środowiskowej oraz z waloryzacją przyrodniczą wraz z udziałem w procedurze wydawania decyzji, uzgodnieniami z organami opiniującymi i wydającymi decyzje

2013

2014

2016

2016- 2017

Generalny wykonawca inwestycji Mostostal Warszawa S.A.

TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia

5

Przygotowanego i złożenie wniosku o pozwolenia na budowę wraz z udziałem w procedurze wydawania decyzji, uzgodnieniami z organami opiniującymi i wydającymi decyzje

2013

2014

2016- 2017

Generalny wykonawca inwestycji Mostostal Warszawa S.A.

TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia

6

Przygotowanie wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki – uzyskanie promes koncesji na wytwarzanie dla energii elektrycznej i cieplnej

2014-2015, 2017

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
w Szczecinie

7

Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji znajdujących się w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie wraz z udziałem w procedurze wydawania decyzji, uzgodnieniami z organami opiniującymi i wydającymi decyzje

2014-2017

Generalny wykonawca inwestycji Mostostal Warszawa S.A.

TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
w Szczecinie

8

Opracowanie i przygotowanie części materiałów do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie

2012-2017

Generalny wykonawca inwestycji Mostostal Warszawa S.A.

TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia

9

Wykonanie monitoringu przyrodniczego inwestycji pod nazwą Budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na etapie budowy

2012-2017

Generalny wykonawca inwestycji Mostostal Warszawa S.A.

TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
w Szczecinie

10

Przygotowanie wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki i uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej

2017-2018

TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
w Szczecinie

 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SZCZECINIE – ETAP REALIZACJI

1

Przygotowanie 2 wniosków o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych do gruntu i zbiornika wodnego nr 10 chłodniczych dla projektu Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej na etapie procedowania postepowania o decyzje pozwolenia na budowę wraz z udziałem w procedurze wydawania decyzji, uzgodnieniami z organami opiniującymi i wydającymi decyzje

2018

Energotechnika Engineering Sp. z o.o.

MPEC Olsztyn

2

Przygotowanie raportu OOŚ sprawdzającego wraz z obliczeniami, sprawdzającego wymogi Decyzji Środowiskowej wraz z udziałem w procedurze wydawania decyzji, uzgodnieniami z organami opiniującymi i wydającymi decyzje pozwolenia na budowę

2018

Energotechnika Engineering Sp. z o.o.

MPEC Olsztyn

3

Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenia na budowę wraz z udziałem w procedurze wydawania decyzji, uzgodnieniami z organami opiniującymi i wydającymi decyzje

2018

 

Energotechnika Engineering Sp. z o.o.

MPEC Olsztyn

4

Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenia na budowę zjazdu publicznego z drogi DL53 wraz z udziałem w procedurze wydawania decyzji, uzgodnieniami z organami opiniującymi i wydającymi decyzje

2018

 

Energotechnika Engineering Sp. z o.o.

MPEC Olsztyn

5

Opracowanie zmiany Decyzji Środowiskowej wraz z udziałem w procedurze wydawania zmiany decyzji, uzgodnieniami z organami opiniującymi i wydającymi decyzje

2018- 2019

 

MPEC Olsztyn

6

Udział w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy w formule PPP dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”.

2018-2019

MPEC Olsztyn

7

Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”.
Projekt uzyskał dofinansowanie UE

2018-2020

 

MPEC Olsztyn

8

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Podmiotu Publicznego (MPEC Sp. z o.o.) dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą

2019-2020

 

MPEC Olsztyn

9

Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego Podmiotu Publicznego (MPEC Sp. z o.o.) dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą

2021 -

 

MPEC Olsztyn